Silent Night
(Kiyoshi Kono Yoru)

Kiyoshi Kono Yoru

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
sukui no miko wa mabune no naka ni
nemuri tamo-o. itoyasuku.

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
makibitotachi wa miko no mimae ni
nukazukinu, kashikomite.

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni,
megumi no miyo no ashita no hikari
kagayakeri, hogaraka ni.


Vocabulary:  
kiyoshi clear/pure/noble
kono this
yoru night
hikari light/bright/shine
nemuri sleep
sukui help/aid/relief
hoshi star
miko shrine maiden/priestess/Virgin Mary
mabune manger
tamo receive/grant
megumi blessing
hogaraka brightness/cheerfullness/melodious
emi smile
kagayaku to shine/glitter/sparkle/splendor
makibitotachi shepherds
uke bearer
mimae presence of a high personage
itoyasuku virtuous peace and quiet
mitsuge to honerably inform
kashikomiru to obey respectfully
nukazukinu to bow deeply
Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2004