Lesson 9 Review

Number a piece of paper from 1 to 12.

Translate the following into Japanese:

[1] I want to listen to music.
[2] I want to go to the party.
[3] I want to watch TV.
[4] I want to eat meat.


Translate the following into English:

[5] Koora o nomitai.
[6] Nihongo ga benkyou shitai.
[7] Watashi wa zasshi o yomitai.
[8] Watashi wa omizu ga nomitai.

[9] Anata wa watashi no omizu o nomimashita ka?
[10] Iie, watashi wa anata no omizu o nomimasen deshita.
[11] Watashi wa koora o nomimashita.
[12] Watashi no omizu wa doko desu ka?

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2005