Lesson 8 Review

Vocabulary:

bug

 

mushi


Number a piece of paper from 1 to 12.

Translate the following into Japanese:

[1] I listened to music.
[2] This cat ate a bug.
[3] Did you read the book?
[4] I didn't go to the park.


Translate the following into English:

[5] Ken-san wa omizu o nomimashita.
[6] Atsushi-san wa supeingo o benkyou shimashita.
[7] Watashi wa zasshi o yomimasen deshita.
[8] Watashi no inu wa gakkou ni ikimasen deshita.

[9] Handa-san wa doko ni ikimashita ka?
[10] Mise e ikimashita.
[11] Watashi no niku o tabemashita ka.
[12] Iie, tabemasen deshita.

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003