Lesson 7 Review

Vocabulary:

park

 

kouen


Number a piece of paper from 1 to 12.

Translate the following into Japanese:

[1] I won't go to school.
[2] I will go to the park.
[3] Will you go to the store tomorrow?
[4] Will you come to my house?

[5] Will you listen to music tonight?
[6] I'll eat an apple tomorrow.


Translate the following into English:


[7] Ashita, kouen e ikimasen.
[8] Kimu-san no paati ni ikimasu ka.
[9] Hai, ikimasu.
[10] Doko e ikimasu ka.

[11] Konya, hon o yomimasen.
[12] Ashita, anata no neko wa ringo o tabemasu ka.

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2005