Lesson 6 Review

Vocabulary:

fish

 

sakana


Number a piece of paper from 1 to 12.

Translate the following into Japanese:

[1] I listen to music.
[2] This cat eats pencils.
[3] You don't read books.
[4] I don't watch television.


Translate the following into English:

[5] Ken-san wa koora o nomimasu.
[6] Atsushi-san wa furansugo o benkyou shimasu.
[7] Watashi wa zasshi o yomimasen.
[8] Watashi no inu wa tabemasen.

[9] Kore wa nan desu ka?
[10] Sore wa watashi no neko desu.
[11] Anata no neko wa sakana o tabemasu ka?
[12] Iie, sakana o tabemasen.

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003