Photos of JapanNihongo o Narau

Lesson 2 Review

Number a piece of paper from 1 to 15.

Translate the following into Japanese:

[1]What's your name?
[2] Are you Mika?
[3] What is the dog's name?
[4] The cat's name is Tama.
[5] Who is it?
[6] Whose is it?
[7] Whose pencil is it?
[8] It's my pencil.
[9] It's not my book.

Translate the following into English:

[10] Watashi wa Anna desu.
[11] Watashi no neko desu.
[12] Hon desu.
[13] Hai, enpitsu desu.
[14] Nan desu ka?

[15] Dare no pen desu ka?

Home | Contact | Privacy
Copyright DL© 2002-2006