Photos of JapanNihongo o Narau

Lesson 19 Review

Vocabulary:

supermarket
to buy

 

suupaa
kaimasu


Number a piece of paper from 1 to 12.

Translate the following into Japanese:

[1] I listen to music at home.
[2] I play tennis at school.
[3] Atsushi drinks cola at the park.
[4] Keiko is at the library.


Translate the following into English:

[5] Ken-san wa kouen de shukudai o shimashita.
[6] Watashi wa suupaa de hon o kaimashita.
[7] Watashi wa puuru de zasshi o yomimasen.
[8] Watashi wa daidokoro de tabetakunai.

[9] Kinou nani o shimashita ka?
[10] Eigakan de eiga o mimashita.
[11] Omoshirokatta desu ka?
[12] Iie, omoshirokunakatta desu.

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL© 2002-2006