Lesson 10 Review Answers


A. c
B. a
C. d
D. b

[1] (Watashi wa) mainichi benkyou shimasu.
[2] (Watashi wa) ichinensei desu.
[3] (Watashi wa) kinou, nihongo o renshuu shimashita.
[4] (Watashi wa) asatte, eigo o benkyou shimasu.
[5] (Anata wa) ninensei desu ka?


[6] Do you eat apples every day?
[7] Yesterday, I did math homework.
[8] That third year student is Tarou.
[9] Are you a university student?
[10] I'm a Numata High School student.

 

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2006