Photos of JapanNihongo o Narau

Mini Conversations 1

Erika: Sore wa nan desu ka?
Anne: Kore desu ka?
Erika: Hai.
Anne: Watashi no kaban desu.

What's that?
This?
Yes.
It's my bag.

Sam: Kono hon wa dare no desu ka?
Shawn: Boku no desu.

 

Who's book is this?
It's mine.

Lisa: Watashi no enpitsu wa doko desu ka?
Chad: Asoko desu.
Lisa: Aa, sou desu ka? Arigatou.

 

Where is my pencil?
It's over there.
Is that so? Thank you.
Alice: Kono inu wa dare no desu ka?
Miki: Sono inu wa watashi no desu.
Alice: Aa sou desu ka? Inu no namae wa nan desu ka?
Miki: Supaiku desu.

Who's dog is this?
That dog is mine.
Is that so? What's the dog's name?
It's Spike.

 

Kenichi: Konnichi wa.
Mike: Konnichi wa. Ogenki desu ka?
Kenichi: Hai, genki desu. Maiku-san wa?
Mike: Genki desu.

Hello.
Hello. Are you doing well?
Yes, I'm fine. And how about you, Mike?
I'm fine.

 

Meru: Sore wa neko desu ka?
Hana: Kore desu ka?
Meru: Hai.
Hana: Iie, neko janai desu. Inu desu.
Meru: Sou desu ka?
Hana: Hai. Ben-san no inu desu.
Meru: Namae wa nan desu ka?
Hana: Pooki desu.
Is that a cat?
This?
Yes.
No, it's not a cat. It's a dog.
Is that so?
Yes. It's Ben's dog.
What's its name?
It's Porky.
Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2006