Photos of JapanNihongo o Narau

Clothes

English Japanese
bathing suit mizugi
bathrobe basuroobu
blue jeans jiinzu
blouse burausu
bra burajaa
cardigan kaadigan
coat kooto
dress doresu
jacket jaketto
pajamas pajama
panties pantii/pantsu
pants zubon
pantyhose pantiisutokkingu
raincoat reinkoto
shirt shatsu
shorts shootsu/hanzubon
skirt sukaato
slacks surakkusu
slip surippu
suit suutsu
sweater seetaa
sweatshirt toreenaa
T-shirt tii shatsu
three-piece suit mitsuzoroi
tights taitsu
underwear shitagi
Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2008